AZiMA PRODUCTiONS | PROMiSS | Short Film | Theatrical & Musical Performance
Written & Direct by AZiMA LiANA CHAVRE | Starring | The Teenage Theater & Music Troupe by Azima Cultural Art Space

STARRiNG | Elisavet Chavre as Veta & as Elis Ha | Ermis Tsavos as Journalist | Niki Athanasopoulou as Elisavet | Alexandra Dermitzaki as Liana Azima | Manos Parimeros as George | Maximos Karakasis as Gogos | Katerina Vlachou as Lia | Nicoletta Tsatsou as Lina | Iris Theodora Macoviciuc as Alexis | Maximos Antoniadis as Mili | Kyriaki Chatzistamati as Fofo | Silia Mavrogiannaki as Rossie | Anastasia Mantziou as "Angel" | Clio Kotakou as dancer | Iris Papatheodorou as Planetarch

Special Guest Roles | Venia Stavropoulou & Dimitris Chavres | Aris Kotakos

WRITTEN & DIRECTED by AZiMA LiANA CHAVRE
DIRECTOR'S ASSISTANT | DIMiTRIS CHAVRES
PRODUCTION DESIGNER | AZiMA CHAVRE
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY | DIMiTRIS KOTAKOS
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY ASSISTANT | ANTONiS GRAMMENOS
EDITING | AZiMA PRODUCTiONS
CAMERA OPERATOR | DIMiTRIS KOTAKOS
SOUND ENGINEER & BOOM OPERATOR | KONSTANTiNOS KOURTIS
RECORDING & EDITTING VOICE OVERS | STUDiO https://www.dimitrischavres.com/
COLOR GRADING | DIMiTRIS KOTAKOS
GRAPHIC DESIGNER CREDITS | Azima Cultural Art Space TEAM
ORIGINAL SCORE Music | PERIKLiS LIAKAKIS
Music & Singing Coach | KONSTANTiNOS GAITANAKIS
CUSTUMES & SCENOGRAPHY | Azima Cultural Art Space ΤΕΑΜ
Muah | AZiMA PRODUCTiONS & Kate V.
By AZiMA PRODUCTiONS

 

SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL